วันที่  8  กันยายน  2549  นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ 

นางจำเนียร         จันทร์มา

นางพรใจ             ศรีสุวรรณธนู

นางละออ             แก้วสาระ 

นางประไพ          เวชโช

คณะกรรมการสตรี

 

          ได้มอบเงินและสิ่งของ  4,287  บาท  ให้แก่  ยายวิเชียร  ทองเสริม  อายุ  71  ปีชาวบ้านระดำ  หมู่ 2  ตำบลโพสะ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทองซึ่งเดิมยายวิเชียรประกอบอาชีพค้าขาย  แต่เนื่องมาจากชราภาพ  อาการปวดเข่าและสายตาไม่ดี  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกทั้งยังต้องมีภาระดูแลน้องชายซึ่งมีสติไม่สมประกอบ  ต้องล่ามโซ่ตลอดเวลา