วันที่  7  สิงหาคม  2549 นางสาวไข่มุกข์  จันทโคตร์ 

นางพรใจ          ศรีสุวรรณธนู 

นางละออ             แก้วสาระ 

นางพรพรรณ      บุญกล้า 

คณะกรรมการสตรี

           ได้เดินทางมอบเงินจำนวน  6,000  บาท  ให้แก่นางสัมฤทธิ์  เนียมทอง  ณ. บ้านเลขที่  24 หมู่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งเป็นผู้พิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้และยังมีภาระเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งขณะนี้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง