ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ระหว่าง
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กับ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
เขียนที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 4 ตุลาคม 2547

        ตามที่คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 รวม 42 ข้อ และฝ่ายบริหารบริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อสหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 รวม 11 ข้อนั้น
  
     ผู้แทนบริษัท ไทยเรยอน จำกัด(มหาชน) และผู้แทนของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้เริ่มเจรจากันครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำข้อเรียกร้องทั้งหมดมาเจรจาร่วมกัน การเจรจาดำเนินมาได้ 46 ครั้ง ยังไม่สามารถตกลงกันได้ และทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำหนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อเจ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ที่ อท./ทีอาร์ซี 063/2004 ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 และหนังสือของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ที่ ส.ร.ย.115/2547 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547
  
     พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดอ่างทองได้เริ่มทำการไกล่เกลี่ย และสุดท้ายทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ทำให้ข้อเรียกร้องฯ ดังกล่าวเป็นอันยุติ ข้อตกลงฯมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ( ข้อเรียกร้องฯของบริษัทฯและข้อเรียกร้องฯของสหภาพฯ ข้อที่ 1 )
        1.1 บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ดังนี้
                ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 จำนวนเงิน    4,700    บาท/เดือน
                ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 จำนวนเงิน    4,700    บาท/เดือน
                ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 จำนวนเงิน    4,700    บาท/เดือน
  
     1.2 สำหรับเงื่อนไขอื่นๆให้ปฎิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 2 . เงินโบนัส (ข้อเรียกร้องของบริษัทฯและสหภาพฯ ข้อที่ 2 )
  
     2.1 บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.ศ. 2547

อายุงาน  ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน
ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 102 วัน
ครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี 107 วัน
ครบ 4 ปี ขึ้นไป 131 วัน

           2.2 บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.ศ. 2548

อายุงาน  ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน
ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 102 วัน
ครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี 107 วัน
ครบ 4 ปี ขึ้นไป 131 วัน

        2.3 บริษัทฯตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.ศ. 2549

อายุงาน  ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน
ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี 102 วัน
ครบ 2 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี 107 วัน
ครบ 4 ปี ขึ้นไป 131 วัน

        2.4. บริษัทฯจะจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน โดยจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อพนักงานแต่ละคนและขีดคร่อมคำว่าผู้ถือด้วย

        2.5
. สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 3. การจัดนำเที่ยว
(ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 5 )
        บริษัทฯตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้
  
         ปี พ.ศ. 2547 จำนวนเงิน 250,000 บาท
  
         ปี พ.ศ 2548 จำนวนเงิน 250,000 บาท
  
         ปี พ.ศ. 2549 จำนวนเงิน 255,000 บาท
  
     สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 4. การเพิ่มพนักงาน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 34)
        บริษัทฯ ตกลงให้มีพนักงานในหน่วยงานสปินนิ่ง แมชชีน, แผนกสปินนิ่ง ผลิต, ตำแหน่งสปินเนอร์ จำนวนกะละ 10 คน
      ส่วนในแผนกอื่น ๆ ทั้งหมดให้คณะกรรมการกำลังผลเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อประธานบริษัทฯ
     ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ ทำการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
  
   ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเดิม

ข้อ 5. การจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
(ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 6 )
บริษัทฯตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้
           ปี พ.ศ. 2547 จำนวนเงิน 270,000 บาท
  
      ปี พ.ศ 2548 จำนวนเงิน 275,000 บาท
  
      ปี พ.ศ. 2549 จำนวนเงิน 280,000 บาท
สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 6. การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 7)
บริษัทฯตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้
           
ปี พ.ศ. 2547 จำนวนเงิน 150,000 บาท
  
       ปี พ.ศ 2548 จำนวนเงิน 150,000 บาท
  
       ปี พ.ศ. 2549 จำนวนเงิน 155,000 บาท
สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 7. เครื่องแบบพนักงาน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 9)
  
     บริษัทฯ ตกลงเปลี่ยนสีและรูปแบบเครื่องแบบพนักงานเป็นแบบเดียวกันหมดโดยมีผู้แทนบริษัทฯและผู้แทนสหภาพ ฝ่ายละ 5 คน เป็นผู้กำหนดสีและรูปแบบของเครื่องแบบเพื่อใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
  
     7.1 บริษัทฯตกลงจ่ายเครื่องแบบใหม่นี้ในปีพ.ศ.2548 จำนวน 3 ชุดต่อคนต่อปี และปีต่อ ๆ ไป จำนวน 2 ชุด ต่อคนต่อปี
          7.2 บริษัทฯตกลงจ่ายเสื้อยืดลำลองโดยมีแบบและสีเช่นเดียวกับที่ใช้ในปัจจุบันให้ปีละ 1 ตัว
          7.3 บันทึกแนบท้ายข้อตกลงฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ข้อที่ 12 ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ ฉบับนี้


ข้อ 8. หอพักพนักงานด้านจุด 8
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 10)
  
     8.1 บริษัทฯตกลงเปลี่ยนโถส้วมเป็นชนิดนั่งราบที่หอพักชายโสดทุกห้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากวันที่ทำข้อตกลงนี้
  
    8.2 บริษัทฯตกลงทาสีอาคารภายนอกและภายในห้องพักทุกห้องให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ทำข้อตกลงนี้

ข้อ 9. การปรับปรุงร้านอาหาร
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 11)
  
     9.1 ร้านอาหารตึกวิสโคส : จัดทำฝ้าเพดานบริเวณรับประทานอาหาร, ติดตั้งพัดลมเพดาน ,ทำรั้วไม้แทนรั้วเหล็ก, ติดตั้งโทรทัศน์ขนาด 29 นิ้ว เพิ่มอีก 1 เครื่อง , ทำประตูทางเข้าใกล้กับห้องปฏิบัติการเคมีใหม่ และทาสีใหม่
          9.2 ร้านอาหารจุด 8 : ทำเค้าเตอร์สำหรับวางอาหารใหม่ , จัดซื้อเตาอุ่นอาหารให้ 1 ชุด,ปรับปรุงประตูหน้าต่างให้อยู่ในสภาพดี , ติดตั้งพัดลมเพดานด้านบนโต๊ะอาหารทุกโต๊ะและทาสีใหม่, จัดทำฝ้าเพดาน, ติดตั้งโทรทัศน์ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง
  
     9.3 การปรับปรุงทั้ง 2 ข้อนี้ จะให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากวันที่ทำข้อตกลง

ข้อ 10. ข้าวสารและค่าข้าวต้ม (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 12)
  
     10.1 บริษัทฯตกลงจัดข้าวสารเหลืองอ่อนชนิด 5 % ให้แก่พนักงานรับประทานที่ร้านอาหารอาคารวิสโคสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป
  
     10.2. บริษัทฯตกลงจ่ายค่าข้าวต้มสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานในกะดึกคนละ 14 บาท แก่ผู้รับเหมาและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร 5 คน ผู้แทนสหภาพ 5 คน โดยมีผู้จัดการ(บริหาร)หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ควบคุมและประสานงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

ข้อ 11. โรงจอดรถยนต์
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 13)
  
     11.1 บริษัทฯตกลงขยายถนนปัจจุบันด้านโกดังฝ้ายกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ตลอดแนวถนน
  
     11.2 นำหินคลุกมาเทปรับระดับทั้ง 2 ข้าง ตลอดแนวของถนนขาเข้า (ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
  
     11.3 ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ทางโค้งตรงข้ามกับบริเวณที่ล้างรถยนต์เพื่อให้จอดรถยนต์ได้ประมาณ 4 คัน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่ทำข้อตกลงนี้

ข้อ 12. ค่าทำขวัญแก่พนักงานซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 15)
  
     บริษัทฯตกลงจ่ายเงินค่าทำขวัญแก่พนักงานซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
  
     12.1 ให้คงข้อตกลงฯ เกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 8 ข้อย่อย 8.1 ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ไว้ตามเดิมดังนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าทำขวัญให้แก่พนักงานผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยให้นำหลักเกณฑ์ต่อไปนี้มาพิจารณา
  
             ก. มีบาดแผลเย็บตั้งแต่ 1 เข็มขึ้นไป
                        ข. แขน ขา หรืออวัยวะส่วนอื่นหักหรือเดาะ
                        ค. สิ้นสติ (สลบ)
                        ง. กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควร

  
     12.2 กรณีที่พนักงานประสบอันตรายจากการทำงานและหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน บริษัท ตกลงจ่ายเงินค่าทำขวัญดังนี้ คือ
  
             พักรักษาตัว 4-7 วัน จ่ายค่าทำขวัญ 2,000 บาท
  
             พักรักษาตัว 8-14 วัน จ่ายค่าทำขวัญ 2,500 บาท
  
             พักรักษาตัว 15-30 วัน จ่ายค่าทำขวัญ 3,000 บาท
  
             พักรักษาตัว 31 วันขึ้นไป จ่ายค่าทำขวัญ 5,000 บาท
  
     อนึ่ง พนักงานซึ่งจะได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อ 12.2 นี้ แพทย์จะต้องให้พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน
       
            12.3 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฎิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

ข้อ 13.
การประกันสุขภาพหมู่ (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 17)
  
     ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อที่ 2 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ดังต่อไปนี้
     13.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับคลีนิค 200 บาท
           13.2 ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล 750 บาท
      13.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 17,000 บาท
           13.4 ค่าห้องและค่าอาหาร (โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ) วันละ 1,700 บาท
           ค่าห้องและค่าอาหาร (โรงพยาบาลในต่างจังหวัด) วันละ 1,200 บาท
  
     13.5 ค่าอุปกรณ์แรกรับผู้ป่วยใน ครั้งละ 200 บาท
         13.6 เพิ่มความคุ้มครองบุตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อายุไม่เกิน 22 ปี
        13.7 พนักงานที่รับการรักษาพยาบาลจากคลีนิค นายแพทย์องอาจ สามารถนำบิลเงินสดเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
  
     13.8 กรณีพนักงานคนใดเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตวายระยะสุดท้ายและต้องฟอกไตทุกสัปดาห์ เมื่อพนักงานร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือ บริษัทฯจะจ่ายเงินสมทบให้อีกครึ่งหนึ่ง( 50%)
ของจำนวนเงินที่พนักงานร่วมกันบริจาคแก่พนักงานผู้ป่วยปีละครั้ง
  
     13.9 สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้ปฎิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 14. การปรับปรุงสถานที่ทำงาน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 20)
  
     บริษัทฯตกลงปรับปรุงสถานที่ทำงานดังต่อไปนี้
  
     14.1 ถัง PLOF ถังที่ 1-14 ย้ายวาลว์ เปิดปิดที่หัวถังลงมาไว้ด้านล่าง
  
     14.2 ปรับปรุงห้องทำงานเฮชทูเอส สครับเบอร์ โดยการเปลี่ยนกระจกรอบห้องใหม่ ติดตั้งพัดลม
ดูดอากาศและย้ายโต๊ะทำงานของซุปเปอร์ไวเซอร์ไปอยู่ที่ห้องทำงานของแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต
  
     14.3 หน่วยงานมิกเซอร์ แผนกวิสโคส ติดตั้งพัดลมดูดอากาศด้านทิศตะวันออก 2 ตัว และด้านทิศตะวันตก 1 ตัว
         14.4 จัดทำท่อลมผ่านคอล์ยเย็นที่ห้องเจทรูม เปลี่ยนพัดลมเพดานที่ห้องพนักงานสปินเนอร์ให้พัดลมติดผนัง 2 ตัว และติดพัดลมดูดอากาศจากห้องวิศวกรมายังห้องพนักงานสปินเนอร์ 1 ตัว
  
     14.5 ทำการปรับปรุงห้องพักพนักงานแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง แผนกอ็อกซิลลารี่ ซ่อมบำรุง แผนกวิสโคส ซ่อมบำรุง แผนกสปินนิ่ง ซ่อมบำรุง และแผนกเวอร์คชอป ดังนี้
  
         ก. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกจากห้องพักห้องละ 1 ตัว
  
         ข. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 24 นิ้ว จากห้องเวอร์คชอปสอง เป่าลมเข้ามายังห้องโถงรวม 2 ตัว
  
         ค. ยกเลิกการทำงานเชื่อมในห้องโถงหน้าห้องพักพนักงาน
  
     14.6 จัดทำระบบบำบัดอากาศ ติดตั้งตะแกรงกรองอากาศก่อนนำท่อลมผ่านคอยล์เย็นไปยังห้องทำงานทุกห้อง
  
     14.7 ปรับปรุงห้องทำงานพนักงานวอเตอร์ทรีสเมนท์ โดยติดตั้งพัดลมขนาด 16 นิ้ว 2 ตัว เพื่อดูดอากาศเข้าทางทิศเหนือ และดูดอากาศออกทางด้านทิศใต้ พร้อมกับจัดทำหลังคากันความร้อนเหนือห้องพัก
  
     14.8 ทำการเปลี่ยนเบาะนั่งของคนขับรถโฟล์คลิฟท์ทุกคันให้เป็นเบาะชนิดเดียวกันกับรถโฟล์คลิฟท์เบอร์ 9

ข้อ 15. การปรับปรุงสนามฟุตบอล
(ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 21)
  
     บริษัทฯตกลงทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล ดังนี้
  
     15.1 ติดตั้งสปริงเกอร์ 4 ชุด พร้อมปั๊มน้ำที่มีแรงดันเหมาะสม
  
     15.2 จัดทำที่นั่ง 3 ชั้น ยาว 6 เมตร เพื่อวางตามความยาวของสนามฟุตบอลข้างละ 4 ตัวและปลูกต้นไม้ระหว่างช่องว่างของที่นั่ง
  
     15.3 ซ่อมแซมรั้วเหล็กในปัจจุบันให้แข็งแรงและปรับปรุงประตูทางเข้าออกด้านทิศใต้ของสนามฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน
  
     15.4 จัดทำที่นั่ง 4 ชั้น ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ตัว เพื่อวางที่สนามตะกร้อ

ข้อ 16. ท่าเทียบเรือที่ใกล้กับจุดรักษาความปลอดภัยที่ 6
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 22)
  
     16.1. ปรับปรุงทางขึ้นลงปัจจุบันพร้อมราวยึดให้สะดวกขึ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2547
  
     16.2. ทำบันไดคอนกรีตขนาดความกว้าง 1.5 เมตร พร้อมราวจับ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ทำข้อตกลงฉบับนี้

ข้อ 17. การอบรมกฏหมายแรงงานให้กับพนักงาน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 23)
  
     บริษัทฯจะจัดอบรมกฏหมายแรงงานโดยใช้เวลาร่วมกับการอบรมด้านความปลอดภัยของบริษัทฯให้แก่พนักงานปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง

ข้อ 18. วันลาเพื่อเข้าร่วมการสัมนาของกรรมการสหภาพแรงงานและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
(ข้อเรียกร้องของ สหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 24)
  
     ในกรณีการสัมมนาของคณะกรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 37 ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2532 ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของกรรมการสหภาพฯและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก บริษัทฯตกลงให้เลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ของกรรมการสหภาพและผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเป็นวันถัดไป

ข้อ 19. เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 32)
        19. 1 การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
                   
บริษัทฯตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้
  
             ปี พ.ศ. 2548 จำนวนเงิน 50,000 บาท
  
             ปี พ.ศ 2549 จำนวนเงิน 50,000 บาท
  
             ปี พ.ศ. 2550 จำนวนเงิน 50,000 บาท
        19. 2 การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
  
             บริษัทฯตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้
                            ปี พ.ศ. 2548 จำนวนเงิน 60,000 บาท
  
               ปี พ.ศ 2549 จำนวนเงิน 60,000 บาท
  
               ปี พ.ศ. 2550 จำนวนเงิน 60,000 บาท
  
     19.3 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฎิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

ข้อ 20. การตรวจสุขภาพประจำปี
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 16)
        บริษัทฯตกลงตรวจสุขภาพประจำปีเพิ่มเติมให้กับพนักงานดังนี้
  
     20.1 การตรวจหู จะตรวจเพิ่มเติมให้กับพนักงานในหน่วยงานเอซิคแพล้นท์,เฮททูเอสสครับเบอร์, MSFE, และรีฟิเจอเรชั่น
        20.2 การตรวจหาสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ ให้ตรวจกับพนักงานในหน่วยงาน ซีเอสทู,เฟอร์เนต, รีไฟเนอรี่, ซิมเพล็คไรเพนนิ่งรูม, สปินนิ่งแมทชีนและเจทรูมในโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่มีการตรวจโดยวิธี TTCA(2- thiothiazolidine 4 carboxylic Acid)
           20.3 การตรวจปอดอักเสบจากฝุ่นฝ้าย ให้ตรวจกับพนักงานในหน่วยงาน ดรายเออร์ ,เบลลิ่งเพรส, และห้องแลปเท็กซ์ไทล์ โดยวิธีการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดด้วยการเป่าลม เข้าเครื่องสไปโรมิเตอร์ (Spirometor) หากพนักงานผู้ใดมีอาการผิดปกติให้ทำการตรวจซ้ำทุกหกเดือนหรือตามความเห็นของแพทย์

            20.4 การตรวจการทำงานของตับ
ให้ตรวจกับพนักงานทุกคน
            20.5
การตรวจหาสารตะกั่ว ให้ทำการตรวจเฉพาะพนักงานช่างเชื่อมที่เชื่อมตะกั่วเท่านั้น

ข้อ 21. วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
(ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 28)
  
     บริษัทฯตกลงเพิ่มวันลาหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานที่ทำงานครบ 16 ปีขึ้นไป มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีได้ 19 วัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2548
  
     สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฎิบัติตามข้อตกลงฯเดิม

ข้อ 22. การลาของกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
(ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ข้อที่ 26 )
  
       บริษัทฯตกลงอนุญาตให้กรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯและสหกรณ์ออมทรัพย์ฯลฯ ไปร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงานและกิจกรรมของสหกรณ์ฯได้คราวละไม่เกิน 2 คน และรวมวันลาทั้งหมดของทุกคนจะต้องไม่เกินปีละ 125 วัน โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ
ข้อ 23. การเปลี่ยนกะของพนักงานขับรถ (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 31)
  
     บริษัทฯ ตกลงให้พนักงานขับรถที่ถูกเรียกมาปฏิบัติงานในกะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กะของตนได้ปฏิบัติงานในกะปกติของตนเองด้วย
  
     การลาดังกล่าวจะต้องทำเป็นหนังสือพร้อมแสดงหลักฐานต่อบริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน คำว่า ปี หมายถึง ปีปฏิทิน
ข้อ 24. การติดตั้งโทรศัพท์สายในให้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 39)
  
     บริษัทฯ ตกลงติดตั้งโทรศัพท์สายในให้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งหมายเลข โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทำข้อตกลง                            
ข้อ 25. ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างอื่นใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใช้ตามเดิม
        ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน คือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 และสหภาพแรงงานฯจะไม่ยื่นข้อเรียกร้องอีกภายในระยะเวลาดังกล่าว
  
     อนึ่ง เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรรมการสหภาพแรงงานฯยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯในการให้คำแนะนำกับพนักงานให้สนใจปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พร้อมกับให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจมีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และพนักงานเป็นการส่วนรวมอีกด้วย
        ในกรณีเกิดปัญหาตีความตามข้อตกลงนี้ให้ ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันตีความชี้ขาด
ในข้อตกลงนี้ก่อนให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดท้องที่ตีความชี้ขาดผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตามรายนามท้ายข้อตกลงนี้ได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ผู้แทนบริษัทฯ ผู้แทนสหภาพแรงงาน
1. ลงชื่อ..ลายเซ็นต็     1. ลงชื่อลายเซ็นต์
( นายพี.เอ็ม. บาจาจ ) ( นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย )
2. ลงชื่อลายเซ็นต์

  2. ลงชื่อลายเซ็นต์

( นายวี. เค. คาปูร์ )

  ( นางสุภาพ ไพจิตร์จินดา )

3. ลงชื่อลายเซ็นต์ 3. ลงชื่อลายเซ็นต์
(นายพี. แอล บาเบอร์วาล)  ( นายสุรสิงห์ บงกชเกิด )
4. ลงชื่อลายเซ็นต์ 4. ลงชื่อลายเซ็นต์
(นายปราโมทย์ แสวงกาญจน์)

  ( นายราม สุทธิวงษ์ )

5. ลงชื่อลายเซ็นต์ 5. ลงชื่อลายเซ็นต์
(นายสุชาติ เริงรณอาษา)

  ( นางสุนี ชูจิตต์ )

6. ลงชื่อลายเซ็นต์ 6. ลงชื่อลายเซ็นต์
(นายปราโมทย์ พัฒนมงคล)

  ( นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ )

7. ลงชื่อลายเซ็นต์ 7. ลงชื่อลายเซ็นต์
(นายวิชัย จันทร์ศิริวัฒนา)

  ( นายเฉลย ชมบุหรั่น )

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
1. ลงชื่อลายเซ็นต์  1. ลงชื่อลายเซ็นต์ 
( นายศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์ )

  ( นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ )

2. ลงชื่อลายเซ็นต์

( นายนิมิตร มณีเจริญ )

  ผู้สังเกตุการณ์

1. ลงชื่อลายเซ็นต์

( นายอดุลย์ เด่นดี )

เจ้าหน้าที่ประนอมข้อพิพาท

1. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นายประเสริฐ ธิมา)

2. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นางนฤมล กันนะ)

3. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นางไพรินทร์ โกศลวิริยะกิจ)

4. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นางพิมลมาลย์ เธียรราชกิจ)

5. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นายภาณุพันธ์ เกตตะพันธ์)

6. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นายบรรพต โพธิ์นุต)

7. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นางสาวนุชนาถ ชูเชิด)

8. ลงชื่อลายเซ็นต์

(นางวันวิสาข์ เที่ยงจิตต์ )