ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ระหว่าง

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กับ สหภาพแรงงานไทยเรยอน

เขียนที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง

วันที่  5   ตุลาคม   2550

 

ตามที่คณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานไทยเรยอน ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 รวม 30 ข้อ และฝ่ายบริหารบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อ สหภาพแรงงานไทยเรยอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 รวม 9 ข้อนั้น

 

ผู้แทนบริษัทฯ และผู้แทนสหภาพฯ ได้เริ่มเจรจากันครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้นำข้อเรียกร้องทั้งหมดมาเจรจาร่วมกัน การเจรจาดำเนินมาได้ 44 ครั้ง ยังไม่สามารถตกลงกันได้ และทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำหนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อเจ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ที่ ทีอาร์ซี. 037/2007 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2550 และหนังสือของสหภาพแรงงานไทยเรยอน ที่ ส... 99/2550 ลงวันที่ 15 สิงหาคม  2550

 

พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดอ่างทองได้เริ่มทำการไกล่เกลี่ยครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550  การไกล่เกลี่ยดำเนินมาได้ 22 ครั้ง และสุดท้ายทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ทำให้ข้อเรียกร้องฯ ดังกล่าวเป็นอันยุติ ข้อตกลงฯ มีรายละเอียดดังนี้

 

ข้อ  1.  เงินค่าครองชีพ  (ข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 1 และข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ

            ข้อที่ 1)

1.1 บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่พนักงานทุกคน

                 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 จำนวนเงิน         4 ,900     บาท/เดือน

1.2   สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม 

 

 

 

 ข้อ  2.  เงินโบนัส  (ข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 2 และข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯข้อที่ 2)  

2.1  บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.. 2550  พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552

ให้แก่พนักงานดังนี้

อายุงาน                                 ได้รับเงินโบนัสเท่ากับค่าจ้างต่อวัน

                                                ครบ 1 ปี  แต่ไม่ครบ  2  ปี                                   104                วัน

                                                ครบ 2 ปี  แต่ไม่ครบ  4  ปี                                   109                วัน

ครบ 4 ปี  ขึ้นไป                                                                   133                วัน

2.2   สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

 

ข้อ  3.  เงินรางวัลความเพียรประจำปี (ข้อเรียกร้องของบริษัทฯข้อที่ 7 และข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ

            ข้อที่ 3)

                                บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินรางวัลความเพียรประจำปีให้พนักงาน ดังนี้

3.1                พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะเวลาปกติ (กะจี)  เป็นเงินปีละ    8,000  บาท

3.2                พนักงานซึ่งปฏิบัติงาน กะเช้า, กะบ่าย, กะดึก  เป็นเงินปีละ  9,000  บาท

3.3                สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม 

 

ข้อ  4.  เบี้ยขยัน    (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 4)

                                บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินเบี้ยขยันให้พนักงาน ดังนี้

4.1                พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะเวลาปกติ (กะจี) เป็นเงิน เดือนละ 225  บาท

4.2                พนักงานซึ่งปฏิบัติงาน กะเช้า, กะบ่าย, กะดึก  เป็นเงิน เดือนละ  325  บาท

4.3                พนักงานซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะกะดึก       เป็นเงิน เดือนละ  75  บาท

4.4                สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม 

 

ข้อ  5.  การจัดนำเที่ยว  (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 5)     

 5.1 บริษัทฯ ตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้

ปี  .. 2550                         จำนวนเงิน            280,000  บาท

ปี  .ศ. 2551                         จำนวนเงิน            285,000  บาท

ปี  .. 2552                         จำนวนเงิน            290,000  บาท

 5.2 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

 

ข้อ  6.  การจัดงานส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่  (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 6)     

   6.1  บริษัทฯ ตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้

ปี  .. 2550                         จำนวนเงิน            300,000  บาท

ปี  .ศ. 2551                         จำนวนเงิน            310,000  บาท

ปี  .. 2552                         จำนวนเงิน            320,000  บาท

   6.2 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

 

ข้อ  7. การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 7)           

   7.1 บริษัทฯตกลงจัดงบประมาณให้ดังนี้

ปี  .. 2550                         จำนวนเงิน            155,000  บาท

ปี  .  2551                         จำนวนเงิน            157,000  บาท

                                  ปี  .. 2552                         จำนวนเงิน            160,000  บาท

   7.2 สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

 

 ข้อ  8.  หอพักพนักงาน (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 8)

8.1    บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสร้างหอพักที่โรงงาน CS2  อ.หนองแค  จ.สระบุรี 

ในกรณีพนักงานปฏิบัติงานและปัจจุบันพักอยู่ในหอพักของบริษัทฯ ที่ จ.อ่างทอง  หากมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงานที่ อ.หนองแค  จ.สระบุรี  บริษัทฯ ตกลงให้ประโยชน์ทดแทนเรื่องหอพัก ส่วนพนักงานที่ไม่ได้พักอยู่ในหอพักของบริษัทฯ ที่ จ.อ่างทอง บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม

8.2    บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานเข้าพักในหอพักของบริษัทฯ เมื่อมีห้องว่างโดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหอพักของบริษัทฯ

8.3    บริษัทฯ ตกลงสร้างห้องพักสำหรับพนักงานไว้นอนพักเพื่อรอเข้ากะหรือหลังออกกะ โดยแยกห้องชาย - หญิง อย่างละ 1 ห้อง และจัดบริเวณพักผ่อนสำหรับพนักงาน โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่เคยมีอยู่

 

  ข้อ  9.  การปรับปรุงร้านอาหารภายในโรงงาน  (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 9)

9.1          บริษัทฯ ตกลงสร้างโรงอาหาร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72  ตารางเมตร

ณ.  บริเวณชั้นหนึ่งของโรงจอดรถที่บริษัทฯ จะสร้างขึ้นใหม่

9.2          บริษัทฯ ตกลงติดตั้งเครื่องปรับลมเย็นจำนวน 2 ตัว  ที่ร้านอาหาร

         ตึกวิสโคสผลิต

ข้อ  10.  โรงจอดรถยนต์พนักงาน  (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 10)

บริษัทฯ ตกลงจัดสร้างอาคารจอดรถจากที่เคยให้จอดรถยนต์ 44 คัน โดยสร้างอาคารจอดรถใหม่ไม่ต่ำกว่า 2 ชั้น เพื่อให้พนักงานจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด จำนวน 85 คันและจอดรถจักรยานยนต์ได้จำนวน 110 คัน

 

ข้อ  11.  การตรวจร่างกายประจำปีของพนักงาน   (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 11)

11.1         บริษัทฯ ตกลงตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตให้พนักงานทุกคนปีเว้นปี โดยเริ่มตรวจในปี 2550 เป็นปีแรก

11.2         บริษัทฯ ตกลงจัดให้มีการตรวจหาสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ซีเอสทูเฟอร์เนต, รีไฟเนอรี่, ซิมเพล็คไรเพนนิ่งรูม, สปินนิ่งแมทชีนและเจทรูมโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวะเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวะเวชศาสตร์

11.3         สำหรับเงื่อนไขหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

 

ข้อ  12.  ความมั่นคงในการทำงานและการจ้างงานที่เป็นธรรม (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 13)

                                ทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามบันทึกแนบท้ายฉบับที่ 1

 

ข้อ  13.  การปรับปรุงสถานที่ทำงาน (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 14)

                บริษัทฯตกลงปรับปรุงสถานที่ทำงานดังต่อไปนี้

                13.1  สร้างห้องทำงานพนักงานตรวจรับโซดาไฟให้บริเวณจุดรับโซดาไฟแห่งใหม่

13.2  ปรับปรุงระบบดูดแก๊สบริเวณสปินนิ่งแมทชีนเครื่องที่ 4 ดังนี้

13.2.1 เพิ่มขนาดท่อแก๊สทางเข้า-ออกของพัดลมดูดแก๊สตัวที่หนึ่งและตัวที่

สองของสปินนิ่งแมทชีน 4  จากจากขนาด  28  นิ้วเป็นขนาด  36  นิ้ว

13.2.2 ติดตั้งพัดลมดูดแก๊สบริเวณโกเดทของสปินนิ่งแมทชีน 4 เป็นการเฉพาะหน้า ก่อนจำนวน 1 ตัวภายใน 3 เดือน

13.2.3  การแก้ไขปัญหาการเกิดฝ้าที่บานเลื่อนป้องกันแก๊ส  ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ ขอให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานปิดบานเลื่อนไว้ในระหว่างการปฏิบัติงานด้วย

13.3   บริษัทฯ ตกลงจัดสร้างห้องระหว่างสปินนิ่งแมทชีน 4  และ 5 ดังนี้

                13.3.1 ห้องทำงานของโอเปอร์เรเตอร์บริเวณอาฟเตอร์ทรีสเมนท์  1  ห้อง 

                                ( พร้อมลมผ่านคอล์ยเย็น)

13.3.2  ห้องเก็บสแปร์คัตเตอร์ 1  ห้อง (ไม่มีลมผ่านคอล์ยเย็น)

13.3.3  ห้องทำงานของโอเปอร์เรเตอร์ 1  ห้อง บริเวณดรายเออร์

                 (พร้อมลมผ่านคอล์ยเย็น )

13.3.4 ห้องทำงานสำหรับช่างแผนกสปินนิ่งซ่อมบำรุง 1 ห้องในบริเวณที่เหมาะสมระหว่างสปินนิ่งแมทชีน 4 และ 5 (ไม่มีลมผ่านคอล์ยเย็น) หลังจากแมทชีน 5 แล้วเสร็จ

13.4   ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแก๊ส  H2S จำนวน 1 ชุดบริเวณสปินนิ่งแมทชีนเพื่อใช้

          ทดลองวัดปริมาณแก๊ส H2S  ถ้าใช้ได้ดีจะติดตั้งบริเวณอื่นตามความเหมาะสม

13.5   ติดตั้งพัดลมโคจรจำนวน 1 ตัวที่ห้องเซ็นทรัล, และติดตั้งลมผ่านคอล์ยเย็น

          ที่ห้องเจ็ทรูม

13.6  ติดตั้งพัดลมดูดแก๊สบริเวณถังรีซีฟวิ่งแทงค์ในห้องเย็นเพิ่มจำนวน 1 ตัว

13.7    สร้างห้องส้วมและห้องอาบน้ำที่บริเวณมิกเซอร์แผนกวิสโคสผลิตที่ไลน์  5

13.8   ติดตั้งพัดลมดูดอากาศจำนวน 2 ตัวและพัดลมติดผนังจำนวน 1 ตัวในห้อง

ทำงานโอเปอเรเตอร์ห้องเย็น

13.9   สร้างห้องประชุมชั้นลอยที่แผนกบอยเลอร์ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

13.10   ติดตั้งไซเลนเซอร์ (เครื่องเก็บเสียง) ที่ T.F. Blower และ R.V Blower       รวมจำนวน  7 ตัว

ข้อ  14.  การดำเนินการของสหภาพฯ สหกรณ์ออมทรัพย์(ข้อเรียกร้องฯ ของบริษัทฯ ข้อที่ 5 และข้อที่ 8

             ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 15)

 บริษัทฯ ตกลงจัดสร้างสถานที่ทำการของสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ฯ เป็นตึก  2  ชั้น  ตามแบบที่บริษัทฯ เสนอ โดยไม่มีรั้วและจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม

 

ข้อ  15.  ระบบโครงสร้างค่าจ้าง (ข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ข้อเรียกร้องของ

              สหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 17)

                                15.1  บริษัทฯ และสหภาพแรงงานฯ ตกลงให้เปลี่ยนข้อกำหนดในโครงสร้างค่าจ้าง ระบบ

                                    จำแนกตำแหน่งในบทที่ 3  (การขึ้นเงินเดือนประจำปี) ข้อกำหนดที่ 3.2.4 ดังต่อไปนี้

                                3.2.4 พนักงานซึ่งมีค่าจ้างมูลฐานเกินกว่าค่าจ้างสูงสุด (เพดานตามตารางที่ 3) ในแต่ละระดับ จะได้รับการขึ้นค่าจ้างประจำปีเท่ากับร้อยละ 55 จากจำนวนเงินซึ่งคำนวณได้จากคะแนนตามเกรดที่ได้รับ (ดี, ซี, บี, หรือ เอ)  ระหว่าง 8 11% ของค่าจ้างมูลฐานของพนักงานแต่ละคน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

                                15.2  สำหรับข้อกำหนดอื่นๆ ให้มีผลบังคับใช้เหมือนเดิม

 

ข้อ  16.  กำลังพล (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 18)

บริษัทฯ จะจัดให้มีกำลังพลทำงานตามหน่วยงานต่างๆ ตามแผนกำลังพลของบริษัทฯ ดังนี้

                                16.1  บริษัทฯ จะจัดให้มีพนักงานตำแหน่ง โอเปอร์เรเตอร์ทำงานที่ห้องเจ็ทรูมกะละ 3 คน

16.2  บริษัทฯ จะจัดให้มีพนักงานตำแหน่ง โอเปอร์เรเตอร์ ที่เครื่องดรายเออร์หมายเลข 4

         และ 5  รวมทั้งหมด 3 คน ต่อ 2 เครื่องต่อกะ

16.3  บริษัทฯ จะจัดการให้ภาระงานเรื่องการเข็นเบลเส้นใยที่เบลลิ่งเพรสลดลง  เช่น

         บริษัทฯอาจแก้ปัญหาการขนย้ายเบลเส้นใยโดยใช้รถโฟล์คลิฟ  หรือใช้ระบบสายพาน

         ลำเรียง  หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

16.4  บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มคนงานที่ เอชทูเอสครับเบอร์ กะปกติ 1 คน ตามแผนกำลังคน

         ของบริษัทฯ

 

ข้อ  17.  การเกษียณอายุงาน (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 20)

ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ ข้อ 9.3 และ 9.4 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2544  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

17..1  บริษัทฯ ตกลงจัดทำพระเลี่ยมทองหรือเงินสดสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ ดังนี้

ปี  2550  จำนวน                   6,000  บาท

ปี  2551  จำนวน                   6,500  บาท

ปี  2552  จำนวน                   7,000  บาท

17.2   บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าเลี้ยงส่งพนักงานที่เกษียณอายุเป็นรายบุคคลตาม จำนวนพนักงานในแต่ละแผนก

ปี  2550  จำนวน                   100  บาท/คน

หรืออย่างน้อยแผนกละ  3,000 บาท

ปี  2551  จำนวน                   110  บาท/คน

                                หรืออย่างน้อยแผนกละ  3,500 บาท

ปี  2552  จำนวน                   110  บาท/คน

                                หรืออย่างน้อยแผนกละ  3,500 บาท

                                17.3 สำหรับเงื่อนไขหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ให้ปฏิบัติตามเดิม

 

 

 

ข้อ  18.  รถพยาบาลงาน (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 21)  

บริษัทฯ ตกลงปรับปรุงรถพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยให้คณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ตรวจสอบสภาพรถทุกเดือน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับขับรถพยาบาลตลอดเวลา

 

ข้อ  19.  วิธีการจ่ายค่าจ้าง / เงินเดือน(ข้อเรียกร้อง ของบริษัทฯ ข้อที่ 4)

            บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าจ้างแก่พนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) และพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเดือนละ 2 ครั้ง  เงินรางวัลความเพียร  เงินเบี้ยขยัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอ่างทอง ของพนักงานแต่ละคน และพนักงานสามารถเบิกเงินโดยใช้ระบบบัตร เอ.ที.เอ็ม. ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

19.1 บริษัทฯ จะจัดทำบัตร เอ.ที.เอ็ม. ให้กับพนักงานทุกคนพร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีให้

19.2  บริษัทจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานทุกคน

19.3  ในกรณีบัตร เอ.ที.เอ็ม. ของพนักงานชำรุดหรือ สูญหาย พนักงานเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่

19.4  สำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าจ้าง  ดังนี้

19.4.1  ทุกวันที่ 28 ของเดือน ในกรณีเดือนนั้นมี 30 วัน

19.4.2  ทุกวันที่ 29 ของเดือน ในกรณีเดือนนั้นมี 31 วัน

19.5  ค่าจ้างรายงวด บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงิน ดังนี้

19.5.1  สำหรับการทำงานวันที่ 1-15 จ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 22 ของเดือน

                                                19.5.2 สำหรับการทำงานวันที่ 16 ถึงวันสุดท้ายของเดือน จ่ายค่าจ้างวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

19.6 ในกรณีที่วันจ่ายค่าจ้างตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าก่อนวันดังกล่าว  1 วัน

19.7  การจ่ายเงินรางวัลความเพียรประจำปี จะจ่ายในวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี

19.8  บริษัทฯจะจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานโดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารและผ่าน

         บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตามรายชื่อและจำนวนเงินที่สหกรณ์แจ้งต่อบริษัทฯ

 

ทั้งนี้  การเบิกเงินทุกประเภทในข้อ 19.4 19.8 โดยใช้บัตร เอ.ที.เอ็ม. สามารถเบิกได้ตามวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 07.01 น. เป็นต้นไป

 

ข้อ  20.  การจัดแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 24)

                                บริษัทฯ  ตกลงจัดแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลอ่างทองมาตรวจและให้คำปรึกษาแก่พนักงานเดือนละ 2 ครั้งโดยสลับกับแพทย์อายุรกรรมปัจจุบันที่ห้องพยาบาล

   ของบริษัทฯ

 

ข้อ  21.  ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 25)

                                21.1  บริษัทฯ ตกลงจัดทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานปีละ 140 ทุน

ปี  พ.ศ. 2550  จำนวนทุนละ  1,950  บาท

                                                ปี  พ.ศ. 2551  จำนวนทุนละ  1,950  บาท

                                                ปี  พ.ศ. 2552  จำนวนทุนละ  2,000  บาท

                                21.2  สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงฯ เดิม

 

ข้อ  22.  เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรพนักงาน (ข้อเรียกร้องของสหภาพ

แรงงานฯ ข้อที่ 26)

ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 30.1 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

                                บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงานที่ถึงแก่กรรม โดยจะทำบุญเป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมหรีดคารวะศพในนามบริษัทฯ 1 พวง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

ข้อ  23.  รถรับ-ส่งพนักงาน   (ข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 27)

                                ให้ยกเลิกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ ข้อ 11.1, 11.2 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2527 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

                23.1   บริษัทฯ ตกลงจัดรถรับ-ส่งพนักงานจำนวน  3  สาย ดังนี้

สายที่  1.  เริ่มต้นที่อำเภอป่าโมก เข้าถนนคลองชลประทาน เข้าวัดศรีมหาโพธิ์  เข้าวัดเกตุ เข้าบริษัทฯ และขากลับวิ่งย้อนเส้นทางเดิม

สายที่  2.  เริ่มต้นที่ตลาดจังหวัดอ่างทอง ผ่านโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม (อปว.)  เข้าวัดจันทรังษี ผ่านวัดเซิงหวาย  ออกวัดแสนสุข เข้าบริษัทฯ

สายที่  3.  เริ่มต้นที่ตลาดป่าโมก เข้าวัดเสาธงทอง ผ่านวัดจำปาหล่อสายในเข้าตลาดอ่างทองผ่านโรงพยาบาลอ่างทอง เข้าบริษัทฯ

 

                23.2            สำหรับรถรับ-ส่งสายที่ 2 และ 3 (สายใหม่) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สำรวจจำนวนพนักงานที่ใช้บริการ โดย  3  เดือนแรกต้องมีพนักงานใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  และตั้งแต่เดือนที่  4  เป็นต้นไปต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานที่ลงลายมือชื่อขอใช้บริการ หากมีจำนวนพนักงานใช้บริการน้อยกว่านี้ในสายใดสายหนึ่ง ยินดีให้บริษัทฯ ยกเลิกรถรับ-ส่งในสายนั้น และกลับไปใช้เส้นทางเดิม

                                                สำหรับวิธีการคำนวณจำนวนพนักงานที่ใช้บริการให้คำนวณเดือนต่อเดือนและไม่นำจำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาทุกประเภท  วันหยุด มานับรวม

 

ข้อ  24.  เก้าอี้ทำงานของพนักงาน (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 28)

                                บริษัทฯ ตกลงจัดเก้าอี้บุนวมมีเท้าแขนให้พนักงานตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทำงานและการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2

 

ข้อ  25.  สนามกีฬา (ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ข้อที่ 29) 

บริษัทฯ ตกลงจัดสร้างสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ตามสภาพสนามเดิม ที่บริเวณหอพัก

ชมดาว ดังนี้

25.1 สนามบาสเกตบอลไม่มีหลังคาจำนวน  1 สนาม

25.2  สนามวอลเลย์บอลจำนวน  1  สนาม โดยให้ใช้ร่วมกับสนามบาสเกตบอล

25.3  สนามเซปักตะกร้อจำนวน 1 สนาม

25.4   สนามเปตองจำนวน  3 สนาม

 

ข้อ  26.  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือสภาพการจ้างอื่นใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้างฉบับนี้  ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใช้ตามเดิม  

 

                                ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน คือสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และสหภาพแรงงานฯ จะไม่ยื่นข้อเรียกร้องอีกภายในระยะเวลาดังกล่าว

 

                                อนึ่ง เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานกรรมการ สหภาพแรงงานฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯในการให้คำแนะนำกับพนักงานให้สนใจปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พร้อมกับให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจมีขึ้น   ทั้งนี้ เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และพนักงานเป็นการส่วนรวมอีกด้วย

ผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ตามรายนามท้ายข้อตกลงนี้ได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 

 

 

 

 

บันทึกแนบท้ายฉบับที่  1

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฯ ข้อที่ 12

วันที่  5 ตุลาคม  2550

ข้อที่  12.  ความมั่นคงในการทำงานและการจ้างงานที่เป็นธรรม

                              (1)   ทั้งสองฝ่ายตกลงให้แก้ไขเพิ่มเติมการพิจารณาบุตรพนักงานเข้าทำงานตามระเบียบ  โครงสร้างค่าจ้าง ระบบจำแนกตำแหน่ง ดังนี้

ก.       การตอบแทนอื่นๆ

3.  การพิจารณารับบุตรพนักงานเข้าทำงาน

3.1  พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนดตามข้อ 2.1 หรือลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่ดี หรือเสียชีวิต มีความประสงค์ที่จะให้บุตรของตนเข้าทำงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังนี้

                            3.1.1  บุตรของพนักงานต้องมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องการ เช่น เพศ, อายุ, การศึกษาและประสบการณ์  ความเหมาะสมทางร่างกาย เป็นต้น

                            3.1.2  เมื่อตำแหน่งงานว่างและบุตรพนักงานสอบผ่านขบวนการคัดเลือกแล้วจะได้รับการว่าจ้างต่อไป

                            3.1.3   เมื่อบุตรพนักงานยังมิได้รับการคัดเลือก  บริษัทฯ จะเก็บประวัติของบุตรพนักงานไว้  เพื่อทดสอบคัดเลือกเมื่อมีตำแหน่งงานว่างในอนาคต

               (2)     กรณีพนักงานหญิงเกษียณอายุหรือลาออกจากบริษัทฯ  บริษัทฯ จะพิจารณารับผู้หญิงเข้าทำงานเข้าเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ผลการพิจารณาครั้งสุดท้าย ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯ

 

 

**************

 

 

 

 

 

 

บันทึกแนบท้ายฉบับที่  2

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างข้อ 24

วันที่  5 ตุลาคม  2550

ข้อ  24.  เก้าอี้ทำงานของพนักงาน

ก.   เก้าอี้บุนวมมีเท้าแขน

1.       แผนกแอลซิลารี่

1.1 วอเตอร์ทรีทเมนท์                                         2              ตัว

1.2  เอช ทู เอส สครับเบอร์                                2              ตัว

1.3  รีไฟเนอรี่                                                       2              ตัว

1.4  ซี. เอส. ทู แพลนท์                                       2              ตัว

1.5  เอซิคแพลนท์                                                4              ตัว

1.6  บี.โอ.ดี                                                            2              ตัว

1.7  บี.โอ.ดี (นิวแพลนท์)                                   2              ตัว

                                                        รวม                        16           ตัว

2.     แผนกเซ็นทรัลช่อมบำรุง                                   1              ตัว

3.    แผนกสปิ่นนิ่งซ่อมบำรุง                                    1              ตัว

4.    แผนกเวอร์คชอป (ชอป 2)                 1              ตัว

5.       แผนกอ๊อกซิลารี่ผลิต

5.1  สปินบาท (โอ.พี.)                                        2              ตัว

5.2  แอนไอดาสห้องคอนโทลเก่า                    3              ตัว

5.3  แอนไฮดาสห้องคอลโทลใหม่                  2              ตัว

5.4  อีวาเปอร์เรเตอร์ (รูกี้)                                  2              ตัว

5.5  ไซโล                                                              1              ตัว

                                                รวม                        10           ตัว

6.       แผนกวิสโคสผลิต

6.1  โซดาสเตชั่น                                                 1              ตัว

6.2   สลารี่มิกเซอร์                                               2              ตัว

        (พนักงานใส่เยื่อกระดาษ เก้าอี้พลาสติก  4  ตัว)

6.3   ฮอปเปอร์รูม                                 2              ตัว

6.4   ซิมเพล็ก                                                        7              ตัว

6.5   ห้องเย็น                                                        2              ตัว

6.6   สลารี่เพส                                                      1              ตัว

6.7   รีฟิกจิเรชั่น                                                   1              ตัว

6.8   ดิสโซเวอร์                                                    2              ตัว

รวม                        18           ตัว ( เก้าอี้พลาสติก 4 ตัว )

7.       แผนกอินสทรูเม้นท์

7.1  ห้องเทสแลป                                                2              ตัว

7.2  พนักงานเข้ากะ                                            2              ตัว

                                                รวม                        4              ตัว

8.       แผนกบอยเล่อร์เฮ้าท์                                           5              ตัว

(โอเปอร์เรเตอร์   2 ตัว รีดเดอร์  1 ตัว ห้องชาร์โคลบอยเล่อร์เฮ้าท์ใหม่  2 ตัว)

9.       แผนกสปินนิ่งผลิต

9.1  สปินนิ่งแมทชีน                                           6              ตัว

      (โอเปอร์เรเตอร์ 3 ตัว ซีเนียร์โอเปอร์เรเตอร์ 1 ตัว ซุปเปอร์ไวเซอร์  2 ตัว)

9.2  สปินนิ่งห้องเฝ้าเครื่อง                                4              ตัว

      ( รวมที่ห้องเฝ้าเครื่องไลน์  4 )

9.3  ห้องพักพนักงานสปินเนอร์                      2              ตัว

9.4  ห้องเจทรูม                                                    3              ตัว

9.5  อาฟเตอร์ทรีทเม้นท์                                     4              ตัว

9.6  ดรายเยอร์                                                      4              ตัว

9.7  เบลริ่งเพลส(โอเปอร์เรเตอร์)                    4              ตัว

                                                รวม                        27           ตัว

                       10.  แผนกไฟฟ้า                                                           5             ตัว

ข.   เก้าอี้นวมไม่มีเท้าแขน

    1.  แผนกเวอร์คชอป                                                   5              ตัว

ค.   เก้าอี้นวมกลม(ไม่มีพนักพิง)

1.  แผนกเวอร์คชอป 1                                                2              ตัว

ง.   เก้าอี้พลาสติก

1.  พนักงานใส่เยื่อกระดาษที่มิกเซอร์                     4              ตัว

2.  เบลริ่งเพลส                                                             5              ตัว