สาร
ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ในวาระครบรอบ 30 ป

               
              

 

            สหภาพแรงงานไทยเรยอน เป็นองค์กรที่ดิฉันได้รู้จักและได้ร่วมงานกัน   ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการส่งสารแสดงความยินดีกับสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในวาระครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน มีบทบาทและผลงานที่โดดเด่น   เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการรวมตัวกันของกรรมการสหภาพแรงงาน   ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างในเรื่องของสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสหภาพแรงงาน เช่น ค่าครองชีพเดือนละ 4,900 บาท, โบนัส 133 วันต่อปี รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินมากถึง 380 ล้าน  ส่งเสริมสวัสดิการที่สำคัญให้กับครอบครัวคนงาน   รวมทั้งด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลของครอบครัวสมาชิกสหภาพแรงงานในกรณีเจ็บป่วย ซึ่งสมาชิกครอบครัวมีสิทธิในการเปิกค่ารักษาพยาบาลได้  จำนวนเงินที่ตกลงกันไว้กับบริษัท  รวมทั้งมีกองทุนในการนัดหยุดงานหรือกรณีนายจ้างปิดงาน ก็ยังคงมีเงินในการสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวน 18 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ากรรมการสหภาพแรงงานได้มองการณ์ไกลและคำนึงถึงสมาชิกโดยการสร้างฐานที่เข้มแข็งไว้ให้กับสมาชิก ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดของสหภาพแรงงาน สิ่งที่ดิฉันกล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของสหภาพแรงงานเท่านั้น
             ส่วนที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของสหภาพแรงงานไทยเรยอนคือ  การทำงานกับขบวนการแรงงานที่ยาวนาน   ดิฉันจะกล่าวเน้นเป็นพิเศษสำหรับพี่ศรีโพธิ์ วายุพักตร์  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่ผ่านและเชื่อมกับขบวนการแรงงานมาโดยตลอด  เช่นประธานสหพันธ์สิ่งทอ ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน  ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันเชิงนโยบายหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น  พรบ.ประกันสังคม, พรบ.การส่งเสริมความปลอดภัย, พรบ.แรงงานสัมพันธ์ และอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เอ่ยถึง จะเห็นได้ว่า นอกจากสหภาพแรงงานไทยเรยอนจะมีบทบาทในโรงงานที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ยังสร้างสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลักประกันความมั่นคงให้สมาชิกสหภาพแรงงาน  และมีบทบาทในการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายร่วมกับขบวนการแรงงานเพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนงานทุกภาคส่วนร่วมกันมาโดยตลอด
           เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการจัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน ดิฉันขอแสดงความยินดีและปรารถนาให้สหภาพแรงงานไทยเรยอน ทำหน้าที่ในการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกและคนงานต่อไป เป็นพลังที่สำคัญและเป็นองค์กรแรงงานที่เข้มแข็งที่สามารถร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม
             เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและต่อสู้ร่วมกันตลอดไป

 

วิไลวรรณ    แซ่เตีย
ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 

 

 

 

a30