สาร
 นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เนื่องในโอกาสสหภาพแรงงานไทยเรยอนมีอายุครบ 30 ปี
วันที่ 30 ตุลาคม 2551
 

                ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสหภาพแรงงานไทยเรยอนที่ได้เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 30 ในวันนี้ สหภาพแรงงานถือเป็นเป้าหมายสำคัญต่อการดูแลสิทธิประโยชน์  สวัสดิการเพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                เป็นที่น่าชื่นชมยินดีต่อผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภายใต้การนำของผู้นำสหภาพแรงงานฯ ที่เข้มแข็งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงานและบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง  ขอให้จงระลึกเสมอว่าสหภาพแรงงานไทยเรยอนเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงานโดยรวม
                เนื่องในโอกาสสหภาพแรงงานไทยเรยอนมีอายุครบ 30 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังสมาชิกทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

 

 

( นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา )
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง