สารแสดงความยินดี
ของอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
วันที่ 30 ตุลาคม 2551

                สหภาพแรงงานไทยเรยอนนับว่าเป็นองค์กรลูกจ้างที่มีชื่อเสียงยาวนาน มีวิวัฒนาการในการดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานและสามารถบริหารองค์กรได้อย่างเป็นเอกภาพมาจนครบ 30 ปี ในห้วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง  ความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงจะทำให้องค์กรแห่งนี้สามารถยืนหยัดผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี
                สถานประกอบกิจการใดหากไม่ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  จากสหภาพแรงงานก็ยากที่จะต่อสู้และแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนั้น จึงขอให้สหภาพแรงงานไทยเรยอนดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานในทางที่เป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ตามแนวทางที่ดำเนินการในปัจจุบันต่อไปเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงของสหภาพแรงงานและสถานประกอบกิจการให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
                ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอแสดงความยินดีกับสหภาพแรงงานและสมาชิกทุกท่าน  และขออวยพรให้กรรมการและสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอนทุกท่านประสบแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป

 

( นายอาทิตย์  อิสโม )
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน