กำหนดการจัดงาน
“ ครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน ”

วันที่ 30 ตุลาคม 2551
            เวลา 11.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพลที่สำนักงานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
            เวลา 12.00 น. พิธีเปิดป้าย “ห้องประชุมศรีโพธิ์ วายุพักตร์”
            เวลา 13.00 น. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนที่หอพักชมดาว
            เวลา 17.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ “วันครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน”
            เวลา 18.00 น. ดนตรีคณะภราดร
            เวลา 19.15 น. คณะกรรมการสตรีขับรองเพลง “ศักดิ์ศรีแรงงาน”
            เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงาน
                           - กล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดงานโดย นายศุธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง                                 
                           - กล่าวปราศรัยโดย
                           - นายพี.เอ็ม. บาจาจ ประธานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
                           - นางศิราภรณ์ บุญเรือง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
                           - นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
                           - นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
             เวลา 23.00 น. ปิดงาน