สาร
ประธานสหภาพแรงงานไทยรอน
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 30 ปี
ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
*********************

                              
                นับตั้งแต่วันที่  30 ตุลาคม  2521 ซึ่งสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา 30 ปีแล้ว  จากสหภาพแรงงานฯ เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด มีสมาชิกเริ่มต้นหนึ่งร้อยกว่าคน เก็บเงินค่าบำรุงเดือนละ 5 บาท มีสำนักงานขนาดเล็ก ไม่มีเจ้าหน้าที่สหภาพฯ  จนมาวันนี้ เรากลายเป็นสหภาพแรงงานฯ ขนาดกลางมีสมาชิก 815 คน มีสำนักงานขนาดใหญ่ที่นายจ้างจัดสร้างให้ มีเงินทุนซึ่งเก็บจากค่าบำรุงสมาชิกเพียงพอต่อการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน 3 คน และมีอุปกรณ์ในการทำงานอย่างครบครัน มีการจัดตั้งองค์กรลูก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจำกัด เพื่อให้สมาชิกออมเงิน  และ มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกและอดีตสมาชิก
                ความเจริญเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการทำงานที่เข้มแข็ง จริงจัง ตั้งใจ และ เสียสละของคณะกรรมการบริหารงานสหภาพแรงงานฯ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 16 และ เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานฯ รวมทั้งการได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของสมาชิกทุกคน และ ฝ่ายบริหารของบริษัท  จากการทำงานของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ทุกชุด ทำให้สมาชิกและพนักงานบริษัททุกคนได้รับค่าจ้าง  สวัสดิการที่สูง และเป็นธรรมในระดับที่น่าพอใจ  เมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีกิจการใกล้เคียงกัน และ เชื่อมั่นว่า สหภาพแรงงานฯ จะสามารถรักษาสิทธิประโยชน์เหล่านี้ไว้ได้จนถึงคนงานในรุ่นลูก รุ่นหลานของพวกเรา
ในโอกาสที่สหภาพแรงงานฯ  มีอายุครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันเสียสละต่อองค์กรให้มากขึ้น  ช่วยกันสร้างสหภาพแรงงานฯ  ให้เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของสมาชิก  มีความเข้มแข็ง  มีอำนาจต่อรองกับนายจ้าง เพื่อให้สหภาพแรงงานฯ เป็นเสาหลักและสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิก และผู้ใช้แรงงานอื่น ๆ ได้อย่างแท้จริงตลอดไป


                                               
                                               
                                               
( นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ )
ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน