สารจากผู้จัดการโรงงาน (บริหาร)
บริษัท  ไทยเรยอน  จำกัด (มหาชน)

               การที่สหภาพแรงงานสามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งเป็นเอกภาพจนมีอายุ 30 ปี ได้ กรรมการบริหารจะต้องมีความสามารถ บริหารงานอย่างโปร่งใส ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้สัมพันธภาพอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และจากสัมพันธ ภาพอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับสหภาพแรงงาน ทำให้บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้ รับคัดเลือกจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551”
                 เนื่องในโอกาสที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน ดำเนินกิจกรรมทางด้านแรงงานมาอย่างต่อเนื่องจนมีอายุ 30 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 นี้ ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับกรรม การบริหารและสมาชิกสหภาพทุกท่าน ที่ร่วมกันส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานด้วยดีตลอดมา แม้ว่าในบางครั้ง เราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ฝ่ายบริ- หารและพนักงานเราก็ไม่เคยแตกแยกกัน และสามารถหาข้อยุติของปัญหาได้ด้วยดีทุกครั้ง
               ขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรให้คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอนและครอบครัว จงประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมหวังทุกประการ

 

(นายปราโมทย์  พัฒนมงคล)
ผู้จัดการทั่วไป  (บริหาร)
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)