โครงการจัดงาน “ ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
******************************

            หลักการและเหตุผล สหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2521 หลังจากนั้นสหภาพแรงงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำการเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อนายจ้างทำให้สมาชิกสหภาพแรงงานและพนักงานทุกคน ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการในอัตราที่สูง สหภาพแรงานฯ ทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกเป็นอย่างดีและเข้าร่วมต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมกับขบวนการแรงงานไทย เป็นสหภาพแรงงานที่ได้รับการชื่นชมจากองค์ต่างๆ ว่ามีระบบการบริหารการจัดการที่ดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดจากการทำงานที่เข้มแข็งของกรรมการสหภาพแรงงานฯ และสมาชิกในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สหภาพฯ หากไม่มีบุคคลเหล่านั้น สหภาพแรงงานไทยเรยอนคงไม่มีความเจริญเติบโตและเข้มแข็งทุกวันนี้
  
         เนื่องในโอกาสที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน จะมีอายุครบ 30 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ จึงได้กำหนดจัดงาน “ ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงการต่อสู้ของกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานในอดีตและเผยแพร่กิจกรรมของสหภาพแรงงานให้สมาชิกในปัจจุบันและสาธารณชนให้รับทราบ

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการบริหารสหภาพแรงงานฯ ครบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน
                2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสหภาพแรงงานฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้สมาชิกและสาธารณชนได้รับทราบ
  
             3. เพื่อร่วมกันเชิดชูและรำลึกถึงการต่อสู้เรียกร้อง เพื่อความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกและผู้ใช้แรงงานทั่วไป รวมทั้งความเสียสละอันใหญ่หลวงของกรรมการสหภาพแรงงาน และสมาชิกในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  
             4. เพื่อร่วมกันชื่นชมและเชิดชูอดีตผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน 13 คนและเผยแพร่คุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิกและสาธารณชนทั่วไป
  
            5. เพื่อร่วมกันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรัก ความสามัคคีของสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีต่อสหภาพแรงงานฯ

วัน เวลาและสถานที่จัดงาน การจัดงานครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน กำหนดจัดงานดังนี้ คือ
  
         1. การจัดนิทรรศการของสหภาพแรงงาน หน่วยงานของภาครัฐ และองค์กรแรงงานต่างๆ รวม 16 องค์กร ณ บริเวณหน้าที่ทำการสหภาพแรงงาน ในวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2551
  
         2. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองวันครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน จัดวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ สนามหน้าตึกแอดมินบริษัทไทยเรยอน จำกัด ( มหาชน )

กิจกรรมที่จัดในงาน
  
         1. การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสหภาพแรงงานไทยเรยอน
            2. การเปิดป้ายชื่อ "ห้องประชุมศรีโพธิ์ วายุพักตร์"
            3. การทำบุญเลี้ยงเพลพระ
            4. การจัดทำเสื้อที่ระลึกครบรอบ 30 ปี แจกสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
            5. การปลูกต้นไม้ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสหภาพแรงงานฯ
  
         6. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 30 ปี ของการจัดตั้งสหภาพแรงงานฯ
  
         7. การจัดพิมพ์หนังสือ “ ที่ระลึก ครบรอบ 30 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน ”
  
         8. การมอบของที่ระลึกให้แก่อดีตผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยสมาชิกสหภาพแรงงานฯ พนักงาน บริษัท ผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. สมาชิกสหภาพแรงงาน พนักงาน ผู้ใช้แรงงาน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมาของสหภาพแรงงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหภาพแรงงานฯ และเกิดทัศนะคติที่ดีต่อสหภาพแรงงานฯ
  
         2. สมาชิกสหภาพแรงงานฯ และพนักงานมีความภูมิใจ ศรัทธาและเชื่อมั่นในสหภาพแรงงานมากขึ้น
  
         3. กรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานในอดีตได้รับการรำลึกถึง และความศรัทธาจากสมาชิกในปัจจุบันและเกิดความรู้สึกชื่นชมและให้เกียรติแก่อดีตผู้นำรุ่นต่อมา
  
         4. สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและความศรัทธาต่อสหภาพแรงงานฯ
  
         5. ผู้ใช้แรงงานอื่น ๆ สามารถนำแนวทางในการดำเนินงานของสหภาพแรงงานฯ ไปเป็นตัวอย่างในการบริหารงานสหภาพแรงงานของตนเอง