สารบัญ

โครงการจัดงาน "ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน"
กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  "ครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน" วันที่ 30 ตุลาคม 2551
- สารแสดงความยินดีจาก นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
- สารแสดงความยินดีจาก นายอาทิตย์ อิสโม รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- สารแสดงความยินดีจาก นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
- สารแสดงความยินดีจาก นางศิราภรณ์ บุญเรือง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
- สารแสดงความยินดีจาก คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
- สารแสดงความยินดีจาก นายพรมมา ภูมิพันธ์ ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (ส.พ.ท)
- สารแสดงความยินดีจาก นาย พี เอ็ม บาจาจ ประธานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สารแสดงความยินดีจาก นายปราโมทย์ พัฒนมงคล ผู้จัดการทั่วไป (บริหาร) บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
- สารแสดงความยินดีจาก นายชำนาญ พิมพ์ดี รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
- สารแสดงความยินดีจาก นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
-สหภาพฯ จัดงานครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้ง
-ประมวลภาพการจัดงานครบมอบ 30 ป