ประมวลภาพการสัมมนากรรมการฯ ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก