ที่ปรึกษาสหภาพฯ  และรองประธานสหภาพฯ ร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  2560คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่กรุงเทพฯ


                                     

                วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน และที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการมูลนิธิฯ และ รองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ครั้งที่ 4/256 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนนิคมรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีนายชาลี ลอยสูง รองประธานฯ ทำหน้าที่ในที่ประชุม
              ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2560 มีมติรับรองรายงานการเงินคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) รับรองรายงานการเงินโครงการยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษใหม่ คสรท. รับรองรายงานการเงินคณะทำงานฝ่ายกฏหมาย คสรท. รับรอง รับทราบการรายงานสถานการณ์และปัญหาจากองค์กรสมาชิก ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1ขบวนการแรงงานไทยก้าวสู่การเป็นพลังนำในการสร้างสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อเฟื้อต่อการสร้างขบวนการให้เข้มแข็ง ติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในเชิงปริมาณ และ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการแรงงานในเชิงคุณภาพ การเข้าร่วมการจัดงาน "วันความปลอดภัยแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม