ผลการเจรจาต่อรอง

 

  ผลการเจรจาครั้งที่ 1  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 2  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 3  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 4  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 5  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 6  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 7  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 8  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 9  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 10  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 11  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 12  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 13  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 14  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 15  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 16  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 17  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 18  
  ผลการเจรจาครั้งที่ 19