กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์

 

                วันที่ 23 ตุลาคม 2558 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าได้จัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาบริษัทอินโดไทย ซินเทติคส์จำกัด อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมีสหภาพแรงงานอินโดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ทีม ดังนี้ คือ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ. อ่างทอง สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จ. อ่างทอง สหภาพแรงงานอินโดไทย จ. พระนครศรีอยุธยา สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ็อกไซด์ จ. สระบุรี สหภาพแรงงานอดิตยา เบอร์ล่าเคมีคัลส์ ซัลไฟท์ส ดีวิชั่น จ. สระบุรี สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จ. สระบุรี บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น ) จ. สมุทรปราการ ทำการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปัก – ตะกร้อ เปตองชาย และ เปตองหญิง
                พิธีเปิดสนามเริ่มทีมนักกีฬาและกองเชียร์ทุกทีมตั้งแถวในสนามฟุตบอล นายสถิตย์ เหล็กเพชร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่ากล่าวรายงานการจัดการแข่งขันต่อนาย เอ็น. เค. มเฮชวารี ประธานบริษัทอินโดไทย ซินเทติคส์ จำกัด ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน จากนั้นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการแข่งขันนักกีฬาร่วมกันปฎิญาณตนว่าทำการแข่งขันกีฬาด้วยสปิริตของนักกีฬาและเคารพกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 
                จากนั้นได้เริ่มทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทพร้อมกันโดยเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก หรือ บางทีมได้สิทธิ์บาย (ไม่ต้องแข่งขันในรอบแรก) ตามจำนวนทีมที่เข้าทำการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท
หลังจากการแข่งขันกีฬาทุกประเภทจบลง นายศุภชัย อวนศรี ประธานสหภาพแรงงานอินโด-ไทย และ รองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าได้รายงานผลการแข่งขันต่อนายสถิตย์ เหล็กเพชร ประธานกลุ่มฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในพิธีปิดสนามการแข่งขัน และเชิญนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายวิรัต ชูจิตต์ ที่ปรึกษากลุ่มฯ และประธานสหภาพแรงงานฯ 6 สหภาพฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักกีฬาทุกทีมที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศ ตำแหน่งรองชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ดีเด่น และ ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับที่ 1 และ ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ซึ่งมอบโดยประธานกลุ่มฯ ดังนี้ คือ
                1. การแข่งขันฟุตบอล
                     - ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
                     - ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานคาร์บอนแบล็ค
                2. การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย
                     - ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยอครีลิคไฟเบอร์
                     - ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น)
                3. การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
                     - ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์
                     - ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเรยอน

                4. การแข่งขันเซปัก – ตะกร้อ
                     - ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
                     - ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานอคริลิคไฟเบอร์
               5. การแข่งขันเปตอง ชาย
                     - ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
                     - ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
               6. การแข่งขันเปตอง หญิง
                     - ทีมชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ็อกไซด์
                     - ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
               7. ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ได้แก่ สหภาพแรงงานไทยเรยอน
               8. ถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ดีเด่น ได้แก่ สหภาพแรงงานอดิตยา เบอร์ล่าเคมีคัลส์ ซัลไฟท์ส ดีวิชั่น 
               อนึ่ง ในการจัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์ กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลทุกประเภทจากประธานบริษัทในเครือที่มีสหภาพแรงงานฯ ทุกบริษัทและได้งบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากบริษัทในเครือที่ไม่มีสหภาพแรงงานด้วย