มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย

                    วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน นางสาวไข่มุกข์ จันทรโคตร์ เหรัญญิก และ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ์ กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ท่าน คือ
1. นายสมชาย สร้อยทอง อายุ 53 ปี อดีตสมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท 10 กว่าปี อยู่บ้าน ต. จำปาหล่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง อยู่บ้านกับพี่สาว สุขภาพแข็งแรง อาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตร 1 คน บุตรทำงานแล้ว


 

 

 2. นายละออง อินทนู อายุ 71 ปี เกษียณอายุ พ.ศ. 2542 (เกษียณอายุ 16 ปี) อยู่บ้านพัก ต. จำปาหล่อ อ. เมือง จ. ปัจจุบันทำหน้าที่ อสม. และช่วยงาน อบต. เป็นโรคความดัน โรคเบาหวานเล็กน้อย อยู่กับลูกสาวและลูกเขย

 

 

 3. นายเสน่ห์ แสงมณี อายุ 67 ปี (เกษียณอายุ 12 ปี) อดีตสมาชิกสหภาพฯ แผนกเวอร์คซอฟ บ้านอยู่ ต. จำปาหล่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง เป็นโรคเบาหวาน โรคไขมัน และ เป็นโรคความดันสูง อยู่กับครอบครัว ลูก ๆ และหลาน เป็นสมาชิก สอบต.

 

 

 

4. นายชลอ รอดเจริญ อายุ 74 ปี (เกษียณอายุ 19 ปี) อยู่กับครอบครัว มีลูก 5 คนอยู่บ้านพัก ต. จำปาหล่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง เป็นโรคดบาหวาน เดินไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกทั้ง 4 ท่าน มูลนิธิฯ ซื้อของเยี่ยมมอบให้เป็นเงินคนละ 300 บาท