ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557
และจัดงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 4"

                     วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2557 และจัดงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 4" ที่บ้านยายวิรัต ชูจิตต์ ต. ย่านซื่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมและร่วมงาน 26 คน และมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานในที่ประชุมที่ประชุมใหญ่ มีมติรับทราบจำนวนสมาชิกชมรมฯ จำนวน 33 คน รับทราบฐานะการเงินของชมรมฯ โดยชมรมฯ มีเงินจำนวน 6,855.94 บาท รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมฯ ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ พ.ศ. 2558 - 2559 รวม 11 คน ได้แก่ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายพยุงศักดิ์ เวชโช นางอุทัย สาระแสน นางฉลอง ศิลป์ประดิษฐ์ นายประยูร มินภายสงค์ นายวิรัต ชูจิตต์ นายฉลวย กระจ่างจิตร์ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายวัชริทร์ คล้ายแก้ว และ นายวิรัต บุญมี    สำหรับงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง" เป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และประทับใจเป็นอย่างมาก